Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky:

 

Článok I

 

Úvodné ustanovenia

 

 1. Mgr. Juraj Šimko, POST BOX, 840 02 Bratislava, IČO: 418 45 765, DIČ: 1070024593 je prevádzkovateľom stránky www.sukromnyucitel.sk (ďalej len „Poskytovateľ“)

 2. Zákazníkom Poskytovateľa je každá osoba, ktorá uhradí Poskytovateľovi prostredníctvom SMS poplatok za prístup k spoplatnenej službe Poskytovateľa (ďalej len „Zákazník“)

 3. Spoplatnenou službou sa na účely týchto verejných obchodných podmienok rozumie prístup zákazníka do jednotlivých spoplatených lekcií podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa, ktoré obsahuje stránka www.sukromnyucitel.sk po zaplatení Poplatku a to počas predplateného obdobia (ďalej len „Predplatená služba“)

 4. Poplatkom sa na účely týchto verejných obchodných podmienok rozumie finančná čiastka, ktorú Poskytovateľovi zaplatí Zákazník za prístup k Predplatenej službe na obmedzené obdobie, a to podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa (ďalej len „Poplatok“)

 5. Zariadením sa na účely týchto verejných obchodných podmienok rozumie akýkoľvek dostupný technický prostriedok, ktorý umožňuje Zákazníkovi pripojenie k internetu a využívanie Predplatenej služby. (ďalej len „Zariadenie“)

 6. Systémom sa na účely týchto verejných obchodných podmienok rozumie Poskytovateľom prevádzkovaný integrovaný súbor komunikačných a informačných technológií, ktorý umožňuje Zákazníkovi po úhrade Poplatku prístup k Predplatenej službe (ďalej len „Systém“)

 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Zákazníkom a Zákazník ich uhradením poplatku akceptuje.

 

 

Článok II

 

Platba Poplatku a spôsob prístupu Zákazníka k Predplatenej službe.

 

 1. Poplatok môže byť uhradený SMS platbou a cena je určená v Euro vrátane DPH. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upravovať cenu SMS podľa vlastného uváženia.

 2. Zákazník berie na vedomie, že elektronická faktúra za prístup k Predplatenej službe mu môže byť zaslaná prostredníctvom emailu a to len na základe osobitnej žiadosti doručenej Poskytovateľovi na kontaktnú emailovú adresu uvedenú na stránke www.sukromnyucitel.sk

 3. Po uhradení Poplatku prostredníctvom SMS, v súlade s týmito verejnými obchodnými podmienkami a identifikácii Poplatku Poskytovateľom, zákazník získa prístup k Predplatenej službe.

 4. Zákazník nemá nárok na vrátenie Poplatku v prípade, ak nevyužíval Predplatenú službu z akýchkoľvek dôvodov nezavinených Poskytovateľom.

 

Článok III

 

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 

 1. Poskytovateľ je povinný umožniť Zákazníkovi prostredníctvom Systému využívanie Predplatenej služby za podmienok uvedených v týchto verejných obchodných podmienkach.

 2. Poskytovateľ zaručuje Zákazníkovi prístup k Predplatenej službe podľa odseku 1 tohto článku len v prípade, ak Zákazník splní podmienky prístupu k Predplatenej službe uvedených v týchto verejných obchodných podmienkach a uhradí požadovaný Poplatok.

 3. Poskytovateľ nezodpovedá za neumožnenie prístupu Zákazníka k Predplatenej službe nevhodnými technickými vlastnosťami Zariadenia. Zákazník si je vedomý, že k nevhodným technickým vlastnostiam Zariadenia môže patriť napríklad skutočnosť, že toto Zariadenie:

  • nemá povolené cookies

  • nemá povolený javaScript

  • nemá nainštalovaný doplnok FlashPlayer (prípadne jeho obdobu)

 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upravovať obsah jednotlivých lekcií s cieľom skvalitniť poskytované služby Zákazníkovi.

 5. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú či už nevhodnosťou Zariadenia, za nefunkčnosť ,prevádzku alebo poškodenie Zariadenia , ani za škodu spôsobenú zneužitím prístupového kódu prideleného Zákazníkovi.

 6. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto verejných obchodných podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektínych okolností vyššej moci, ktoré sám nemohol ovplyvniť.

 7. Poskytovateľ je oprávnený informovať Zákazníka prostredníctvom emailu alebo SMS / MMS o ponukách služieb ,k čomu mu Zákazník udeľuje svoj súhlas. Tento súhlas je Zákazník oprávnený kedykoľvek zrušiť.

 8. Poskytovateľ nezodpovedá za stratu prístupového kódu Zákazníkom a nie je povinný Zákazníkovi v takomto prípade poskytnúť náhradu.

 9. Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k Predplatenej službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Poskytovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, prípadov vyššej moci, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu Systému. Zákazník má právo byť v takomto prípade informovaný.

 10. Zákazník udeľuje Poskytovateľovi súhlas na poskytnutie údajov Zákazníka, ktoré nie sú osobnými údajmi tretej osobe, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom a prostredníctvom ktorej sa zákazník zaregistroval do Systému.

 11. Poskytovateľ má právo zablokovať prístup Zákazníka k Predplatenej službe v prípade, ak zákazník poruší svoj záväzok podľa článku IV ods.4 alebo ak bude mať dôvodné podozrenie , že prístup k Predplatenej službe používa na základe jedného prístupového kódu viac osôb.

 12. Ak Zákazník poruší svoj záväzok podľa článku IV ods.4, Poskytovateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- Eur zas každý neoprávnený prístup k Predplatenej službe v dôsledku zverejnenia alebo sprístupnenia prístupového kódu tretej osobe alebo v dôsledku nedostatočného zabezpečenia ochrany prístupového kódu pred jeho zneužitím treťou osobou. Zákazník je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu uvedenú v tomto odstavci do 10 dní od obdržania výzvy od Poskytovateľa. Zaplatením zmluvnej poukty nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.

 

 

Článok IV

Práva a povinnosti Zákazníka 1. Zákazník má právo na prístup k Predplatenej službe na základe získaného prístupového kódu, ktorý je oprávnený využívať len pre jedno Zariadenie.

 2. Zákazník nemá právo zdieľať Predplatenú službu s treťou osobou a umožniť jej bezplatné šírenie.

 3. Zákazník nemá právo akýmkoľvek spôsobom kopírovať obsah jednotlivých lekcií zverejnených na stránke www.sukromnyucitel.sk , šíriť ich a poskytovať tretej osobe či už v pôvodnej alebo upravenej podobe.

 4. Zákazník sa zaväzuje, že vykoná všetky potrebné úkony, aby zabezpečil utajenie prístupového kódu a ochránil ho pred zneužitím treťou osobou. Predplatenú službu má právo využívať len Zákazník. Ak Zákazník poruší tento záväzok, je povinný uhradiť Poskytovateľovi škodu tým spôsobenú.

Článok V

Spôsob reklamácie a podmienky

 1. Zákazník má právo uplatniť si rekamáciu vád prístupu k Predplateným službám u Poskytovateľa a to v lehote 3 dní odo dňa výskytu vady , emailom na adrese info@sukromnyucitel.sk

 2. Reklamácia musí byť Poskytovateľom akceptovaná v prípade ak dôjde k výpadku Systému a Zákazník nebude mať prístup k Predplatenej službe po dobu dlhšiu ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

 3. Ak je reklamácia opodstatnená, Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi predĺženie lehoty prístupu k Predplatenej službe o dobu, počas ktorej zákazník nemal v dôsledku vád prístup k Predplatenej službe.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Komunikácia medi Poskytovateľom a Zákazníkom prebieha prostredníctvom elektronickej pošty, emailom.

 2. Poskytovateľ má právo meniť tieto obchodné podmienky. Ak sa tak stane počas doby plynutia nároku Zákazníka na Spoplatnenú službu, pre Zákazníka platia pôvodné obchodné podmienky, ktoré akceptoval odoslaním registračnej SMS.

 3. Tieto verejné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.11. 2012.