Časy pritomné Pokročilí

Jednoduchý prítomný čas

Kliknite si na nasledujúce videá a dozviete sa všetko dôležité o tomto čase. Odporúčam vám robiť si vlastné poznámky do zošita. Zoberte si pero a papier a písomne vypracujte nasledujúce cvičenia. Správne odpovede si potom skontrolujte kliknutím na „Zobraziť výsledky“. Ak budete potrebovať vysvetlenie k jednotlivým vetám, kliknite na ikonku označujúcu prehrávanie videa.

Ako sa tvoria vety?

Pozrieť video Zobraziť poznámky

Kedy sa používa?

Pozrieť video Zobraziť poznámky

Upozornenie

Drilovanie: ak si chcete zautomatizovať používanie tohto času, kliknite si na nasledujúce video.

Pozrieť video

Cvičenie

Zoraďte nasledujúce slovíčka do správneho poradia, aby ste vytvorili kladné oznamovacie vety v jednoduchom prítomnom čase. Potom z nich spravte vety záporné a taktiež aj vety opytovacie, napr.: play / they / every day / football – They play football every day. They don’t play football every day. Do they play football every day? atď.

Zobraziť výsledky
1. drink / we / white coffee / every morning We drink white cofffee every morning. We don’t drink white coffe every morning. Do we drink white coffee every morning? Pozrieť video
2. in an office / David / work David works in an office. David doesn’t work in an office. Does David work in an office? Pozrieť video
3. open / the bank / at 8 The bank opens at The bank doesn’t open at Does the bank open at 8? Pozrieť video
4. you / in the evening / learn / new words You learn new words in the evening. You don’t learn new words in the evening. Do you learn new words in the evening? Pozrieť video
5. Alan and Peter / by bus / go to schol / every day Alan and Peter go to school by bus every day. Alan and Peter don’t go to school by bus every day. Do Alan and Peter go to school by bus every day? Pozrieť video
6. eat / the dog / cakes The dog eats cakes. The dog doesn’t eat cakes. Does the dog eat cakes? Pozrieť video
7. earn / I / 2000 Euros / monthly I earn 2000 Euros monthly. I don’t earn 2000 Euros monthly. Do I earn 2000 Euros monthly? Pozrieť video
8. Susanne / the question / understand Susanne understands the question. Susanne doesn’t understand the question. Does Susanne understand the question? Pozrieť video
9. get up / they / at 5 / every morning They get up at 5 every morning. They don’t get up at 5 in the morning. Do they get up at 5 every morning? Pozrieť video
10. the news / watch / our neighbours / at midday Our neighbours watch the news at midday. Our neighbours don’t watch the news at midday. Do our neighbours watch the news at midday? Pozrieť video

Cvičenie

Preložte nasledujúce vety do angličtiny a použite jednoduchý prítomný čas.

Zobraziť výsledky
1. Obyčajne v aute počúvame hudbu. We usually listen to music in the car. Pozrieť video
2. Laura často lieta do Paríža. Laura often flies to Paris. Pozrieť video
3. Jedia slony mäso? Do elephants eat meat? Pozrieť video
4. Nehovorím nemecky. I don’t speak German. Pozrieť video
5. V lete tu veľa neprší. It doesn’t rain much here in summer. Pozrieť video
6. Nepoznám jej meno. I don’t know her name. Pozrieť video
7. Naše deti neľúbia zmrzlinu. Our children don’t like ice cream. Pozrieť video
8. Kde bývajú vaši rodičia? Where do your parents live? Pozrieť video
9. Paula chodieva do kina obyčajne raz v týždni. Paula usually goes to the cinema once a week. Pozrieť video
10. Spávate dobre? Do you sleep well? Pozrieť video

Priebehový prítomný čas

Kliknite si na nasledujúce videá a dozviete sa všetko dôležité o tomto čase. Odporúčam vám robiť si vlastné poznámky do zošita. Zoberte si pero a papier a písomne vypracujte nasledujúce cvičenia. Správne odpovede si potom skontrolujte kliknutím na „Zobraziť výsledky“. Ak budete potrebovať vysvetlenie k jednotlivým vetám, kliknite na ikonku označujúcu prehrávanie videa.

Ako sa tvoria vety?

Pozrieť video Zobraziť poznámky

Kedy sa používa?

Pozrieť video Zobraziť poznámky

Upozornenie

Drilovanie: ak si chcete zautomatizovať používanie tohto času, kliknite si na nasledujúce video.

Pozrieť video

Cvičenie

Zoraďte nasledujúce slovíčka do správneho poradia, aby ste vytvorili kladné oznamovacie vety v priebehovom prítomnom čase. Potom z nich spravte vety záporné a taktiež aj vety opytovacie, napr.: play / they / now / football – They are playing football now. They aren’t playing football now. Are they playing football now? atď.

Zobraziť výsledky
1. drink / we / white coffee / now We are drinking white coffee now. We aren’t drinking white coffee now. Are we drinking white coffee now? Pozrieť video
2. in an office / David / work / this week David is working in an office this week. David isn’t working in an office this week. Is David working in an office this week? Pozrieť video
3. always / Mark / tell lies Mark is always telling lies. Mark isn’t always telling lies. Is Mark always telling lies? Pozrieť video
4. you / at this moment / learn / new words You are learning new words at this moment. You aren’t learning new words at this moment. Are you learning new words at this moment? Pozrieť video
5. Alan and Peter / by bus / go to schol / this month Alan and Peter are going to school by bus this month. Alan and Peter aren’t going to school by bus this month. Are Alan and Peter going to school by bus this month? Pozrieť video
6. eat / the dog / cakes The dog is eating cakes. The dog isn’t eating cakes. Is the dog eating cakes? Pozrieť video
7. next summer / spend / we / in Orava We are spending next summer in Orava. We aren’t spending next summer in Orava. Are we spending next summer in Orava? Pozrieť video
8. Susanne / go home Susanne is going home. Susanne isn’t going home. Is Susanne going home? Pozrieť video
9. get up / they / at 5 / every morning / this month They are getting up at 5 every morning this month. They aren’t getting up at 5 every morning this month. Are they getting up at 5 every morning this month? Pozrieť video
10. the news / watch / our neighbours / nowOur neighbours are watching the news now. Our neighbours aren’t watching the news now. Are our neighbours watching the news now? Pozrieť video

Cvičenie

Preložte nasledujúce vety do angličtiny a použite priebehový prítomný čas.

Zobraziť výsledky
1. Práve teraz počúvame v aute hudbu. We are listening to music in the car now. Pozrieť video
2. Laura teraz letí do Paríža. Laura is flying to Paris now. Pozrieť video
3. Jedia tie slony mäso? Are the elephants eating meat? Pozrieť video
4. Nehovorím nemecky. I am not speaking German. Pozrieť video
5. Neprší. It isn’t raining. Pozrieť video
6. David vždy pomáha ľuďom.(neustále) David is always helping people. Pozrieť video
7. V sobotu poobede hráme tenis. We are playing tennis on Sunday afternoon. Pozrieť video
8. Kde momentálne bývajú vaši rodičia? Where are your parents living now? Pozrieť video
9. Paula nechodí tento týždeň do práce. Paula isn’t going to work this week. Pozrieť video
10. Čo robíš ? What are you doing? Pozrieť video

Jednoduchý prítomný čas a priebehový prítomný čas

„I play.“ alebo „I am playing.“?

Naučte sa kombinovať oba časy. V tomto videu nájdete ich porovnanie.

Pozrieť video

Cvičenie

Dajte nasledujúce vety do správneho času (priebehového alebo jednoduchého prítomného).

Zobraziť výsledky
1. Michael / have / an English lesson once a week. Michael has an English lesson once a week. Pozrieť video
2. Look. The boys / try to steal / the cash machine. Look. The boys are trying to steal the cash machine. Pozrieť video
3. What languages / Alan / speak? What languages does Alan speak? Pozrieť video
4. It / rain / again. It’s raining again. Pozrieť video
5. The Danube river / not flow / through Poland. The Danube river doesn’t flow through Poland. Pozrieť video
6. We never /have/ fish on Sundays. We never have fish on Sundays. Pozrieť video
7. I / think / you are right. I think you’re right. Pozrieť video
8. What is that bad smell? – My wife / cook. What is that bad smell? – My wife is cooking. Pozrieť video
9. I / usually / start work at 9 but this month I / start / at 8 because we are very busy. I usually start work at 9 but this month I’m starting at 8 because we are very busy. Pozrieť video
10. they / watch / TV? – No, you can turn it off. Are they watching TV? – No, you can turn it off. Pozrieť video
11. you / speak/ German? – I / learn . My sister / teach / me. Do you speak German?- I’m learning. My sister is teaching me. Pozrieť video
12. The river / flow / very fast because it / rain / a lot these days. The river is flowing very fast because it is raining a lot these days. Pozrieť video
13. She / never / get up / very early. She never gets up very early. Pozrieť video
14. What / you / think / about? What are you thinking about? Pozrieť video
15. Where is he now? – He / play / football, as usual. Where is he now?- He is playing football as usual. Pozrieť video
16. The exhibition / start / at 5 next Saturday. The exhibition starts at 5 next Saturday. Pozrieť video
17. What / your sister / do/ ? – She is a doctor. But she / not work / this week because she is on holiday. What does your sister do? – She’s a doctor. But she isn’t working this week because she is on holiday. Pozrieť video
18. Prices / go up / very fast this year. Prices are going up very fast this year. Pozrieť video
19. Alan / look for / a new job. He /not want to be / a waiter anymore. Alan is looking for a new job. He doesn’t want to be a waiter anymore. Pozrieť video
20. What / you / do / ? – I / watch / Friends. - / you / like / sitcoms ? What are you doing? – I’m watching Friends.- Do you like sitcoms? Pozrieť video
21. Why / you / always / make / the same mistake ? Why are you always making the same mistake? Pozrieť video
22. The water / boil /. We can turn it off. The water is boiling. You can turn it off. Pozrieť video
23. I / not eat / meat. I am a vegetarian. I don’t eat meat. I’m a vegetarian. Pozrieť video
24. Where is David? – He / read / books in his room. Where is David? – He’s reading books in his room. Pozrieť video
25. The Sun / not go / round the Earth. The Sun doesn’t go round the Earth. Pozrieť video

Cvičenie

Preložte nasledujúce vety do angličtiny (správne si vyberte priebehový alebo jednoduchý prítomný čas ).

Zobraziť výsledky
1. Prečo neješ? – Nejem, pretože nemám rád mäso. Why aren’t you eating? – I’m not eating because I don’t like meat. Pozrieť video
2. Čo tu robíš? – Čakám na kamarátku. Vždy na ňu čakám. What are you doing here?- I’m waiting for a friend. I always wait for her. Pozrieť video
3. Pozri! Ten vlak odchádza. Look. The train is leaving. Pozrieť video
4. Tá veľká šou sa začne apríla o 20:00. The big show begins on April 1st at 8 pm. Pozrieť video
5. Hovorí Mike a David po anglicky? – Nie, hovoria nemecky. Do Mike and David speak English? – No , they speak German. Pozrieť video
6. Vždy majú párty až do skorých ranných hodín.( =neustále) They are always having parties till the early morning hours. Pozrieť video
7. Nikdy nechodím do postele pred 23:00. I never go to bed before 11pm. Pozrieť video
8. Prší? – Neprší. Sneží. Is it raining? – No, it isn’t raining. It’s snowing. Pozrieť video
9. Kam ideme? – Nevieš? Chodievame tam každý víkend? Where are we going? – Don’t you know? We go there every weekend. Pozrieť video
10. Spia? – Nespia. Pozerajú futbalový zápas. Are they sleeping? – No, they aren’t sleeping. They’re watching a football match. Pozrieť video
11. Práve píšem mojim rodičom. Píšem im každý víkend. I’m just writing to my parents. I write to them every weekend. Pozrieť video
12. Myslím , že Robert nechodí tento týždeň do práce. I think Robert isn’t going to work this week. Pozrieť video
13. Prečo ideš (autom) tak rýchlo? Vždy jazdíš tak rýchlo? Why are you driving so fast? Do you always drive so fast? Pozrieť video
14. Paula práve pomáha svojej mame. Ona jej vždy pomáha. Paula is helping her mother right now. She always helps her. Pozrieť video
15. Obyčajne varím doma, ale tento mesiac chodíme do reštaurácie. I usually cook at home but this month we are going to a restaurant. Pozrieť video