Začiatočníci

Tieto lekcie sú určené vám, ktorí ste sa angličtinu doteraz nikdy neučili. Sú zoradené od 1 do 10 a jedna nadväzuje na druhú. Cvičenia a teoretické časti môžete však rovnako využiť aj vy, ktorí sa anglicky už učíte, len by ste si potrebovali preopakovať niektoré základy. Vyskúšajte si zadarmo úvodnú lekciu pre začiatočníkov.

1. lekcia

Vysvetlenie základných pojmov
Anglická výslovnosť
Nové slovíčka
Neurčitý člen: a/ an
Ukazovacie zámená: this is / that is

Zobraziť

2. lekcia

Nové slovíčka
Určitý člen: the
Privlastňovacie zámená: my/ your/ his/ her/ its/ our/ their
Konštrukcia „There is“

Zobraziť

3. lekcia

Nové slovíčka
Číslovky (od 1 – 12)
Množné číslo
Ukazovacie zámená v množnom čísle : these are/ those are
Konštrukcia „There are“

Zobraziť

4. lekcia

Nové slovíčka
Sloveso byť: I am/ you are/ he is/ she is/ it is/ we are/ they are
Priebehový prítomný čas
Predmetový pád: me/ you/ him/ her/ it/ us/ them

Zobraziť

5. lekcia

Nové slovíčka
Otázky s predložkami (napr. What are you talking about?)
Sloveso „can“ (môcť, vedieť)
Sloveso „have got“ (mať, vlastniť niečo)

Zobraziť

6. lekcia

Nové slovíčka
Jednoduchý prítomný čas
Slovíčka „some“ a „any“
Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

Zobraziť

7. lekcia

Nové slovíčka
Budúci čas pomocou „going to“
Rozkazovací spôsob
Privlastňovací pád (napr. David’s mother- Davidova mama)

Zobraziť

8. lekcia

Nové slovíčka
Minulý čas slovesa „byť“: I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were
Slovíčka „a little“ a „a few“ (trocha, málo)
Stupňovanie prídavných mien (tall – taller – the tallest)

Zobraziť

9. lekcia

Nové slovíčka
Jednoduchý minulý čas
Statické a dynamické slovesá (slovesá, ku ktorým sa nepridáva koncovka –ing)
Podmetové a predmetové otázky (napr. Kto ti pomáha? Komu ty pomáhaš?)

Zobraziť

10. lekcia

Nové slovíčka
Krátke anglické odpovede ( napr. Yes, I do. No, he can’t)
Príslovky ( napr. slowly, kindly)
Pasívne vety (napr. The house was built two years ago.)

Zobraziť