1. lekcia Začiatočníci

Slová bez ktorých sa nezaobídeme

Čo je to podstatné meno? Čo je to prídavné meno? Ktoré sú samohlásky a ktoré spoluhlásky? Čo sú to ukazovacie zámená? Čo sú oznamovacie, záporné a opytovacie vety? Čo je to slovosled? Ak sa chcete učiť angličtinu, mali by ste najskôr poznať odpovede na tieto otázky.

Pozrieť video Zobraziť poznámky

Vysloviť anglické slová je ľahké

Ako sa mám správne naučiť vyslovovať anglické slová? Môžem sa naučiť hovoriť po anglicky, aj keď mi tá výslovnosť nejde práve najlepšie? Pozrite si toto video, robte si do zošita vlastné poznámky a naučte sa to.

Pozrieť video Zobraziť poznámky

Nové slovíčka

Pozrieť video

car [kár]auto
house[haus]dom
cheap[číp]lacný
photo[fouto]fotografia
hotel[houtl]hotel
Peter[Pítə]Peter (krstné meno)
orange[orindž]pomaranč, oranžový
old [old]starý
English[ingliš]angličtina, anglický
young[jaŋ]mladý
and[end]a (spojka, ktorá spája dve vety)
big[bik]veľký
apple[æpl]jablko
what[uot]čo, aký
boy[boi]chlapec
good[gúd]dobrý
lesson[lesn]lekcia, vyučovacia hodina
easy[ízy]ľahký
expensive[ikspensiv]drahý
envelope[envəloup]listová obálka
Martin[Mátin]Martin (krstné meno)
yellow[jelou]žltý
yacht[jót]jachta
new[ňú]nový
small[smól]malý
letter[letə]list (list, ktorý sa posiela poštou)
but[bat]ale (spojka, ktorá spája dve vety)
bad[bæd]zlý
nice[nais]pekný
who[hu]kto
girl[grl]dievča
flat[flæt]byt
this [ðis]tento
that[ðæt]tamten
is[is]je (vo význame napríklad:“ toto je“
not[not]používa sa pri tvorbe záporných viet
hour[aur]hodina (60 minút)
yes[jes]áno
no[nou]nie

Upozornenie

Upozornenie na niektoré nové slovíčka

Pozrieť video

Neurčitý člen

Čo je to neurčitý člen? Prečo ho musíme vôbec používať? Kde všade sa používa? Odpovede aj na tieto otázky v nasledujúcom videu.

Pozrieť video Zobraziť poznámky

Cvičenie

Napíšte si nasledujúce slová do zošita a dajte pred ne správny neurčitý člen (tam, kde sa člen nepoužíva ho nepoužite)

Zobraziť výsledky
1. __ apple an apple Pozrieť video
2. __ boy a boy Pozrieť video
3. __ English English Pozrieť video
4. __ good good Pozrieť video
5. __ photo a photo Pozrieť video
6. __ orange an orange Pozrieť video
7. __ yacht a yacht Pozrieť video
8. __ hour an hour Pozrieť video
9. __ big orange a big orange Pozrieť video
10. __ easy lesson an easy lesson Pozrieť video
11. __ English lesson an English lesson Pozrieť video
12. __ old photo an old photo Pozrieť video
13. __ new hotel a new hotel Pozrieť video
14. __ Martin Martin Pozrieť video
15. __ bad girl a bad girl Pozrieť video
16. __ good apple a good apple Pozrieť video
17. __ young boy a young boy Pozrieť video
18. __ nice flat a nice flat Pozrieť video
19. __ cheap yacht a cheap yacht Pozrieť video
20. __ orange envelope an orange envelope Pozrieť video
21. __ yellow car a yellow car Pozrieť video
22. __ big house a big house Pozrieť video
23. __ PeterPeter Pozrieť video

Cvičenie

Najskôr čítajte a potom prekladajte nasledujúce slovné spojenia.

Zobraziť výsledky
1. a good apple dobré jabko Pozrieť video
2. an old yacht stará jachta Pozrieť video
3. a nice girl pekné dievča Pozrieť video
4. a young boy mladý chlapec Pozrieť video
5. an English lesson hodina angličtiny Pozrieť video
6. an expensive hotel drahý hotel Pozrieť video
7. a new envelope nová obálka Pozrieť video
8. a small house malý dom Pozrieť video
9. an easy lesson ľahká hodina Pozrieť video
10. a cheap car lacné auto Pozrieť video
11. a nice flat pekný byt Pozrieť video
12. a small girl malé dievča Pozrieť video
13. a cheap photo lacná fotografia Pozrieť video
14. a yellow car žlté auto Pozrieť video
15. a new photo nová fotografia Pozrieť video
16. a good letterdobrý list Pozrieť video

Cvičenie

Preložte (a napíšte do zošita) do angličtiny nasledujúce slovné spojenia a použite pred nimi správny neurčitý člen:

Zobraziť výsledky
1. dobrá fotografia a good photo Pozrieť video
2. malý dom a small house Pozrieť video
3. nová jachta a new yacht Pozrieť video
4. staré auto an old car Pozrieť video
5. veľké jablko a big apple Pozrieť video
6. oranžová obálka an orange envelope Pozrieť video
7. mladý chlapec a young boy Pozrieť video
8. nový byt a new flat Pozrieť video
9. zlá vyučovacia hodina a bad lesson Pozrieť video
10. dobrý hotel a good hotel Pozrieť video
11. drahá obálka an expensive envelope Pozrieť video
12. žltý list a yellow letter Pozrieť video
13. veľký pomaranča big orange Pozrieť video

Cvičenie

Opravte chyby (ak vôbec nejaké sú) v nasledujúcich spojeniach (opravené spojenia píšte do zošita). Zároveň si ich čítajte nahlas a preložte do slovenčiny:

Zobraziť výsledky
1. an yellow house a yellow house Pozrieť video
2. a young girl a young girl Pozrieť video
3. a old boy an old boy Pozrieť video
4. an good apple a good apple Pozrieť video
5. an yacht a yacht Pozrieť video
6. a hour an hour Pozrieť video
7. a new yacht a new yacht Pozrieť video
8. a expensive flat an expensive flat Pozrieť video
9. an good English lesson a good English lesson Pozrieť video
10. an yellow envelope a yellow envelope Pozrieť video
11. an bad hotel a bad hotel Pozrieť video
12. an bad photo a bad photo Pozrieť video
13. an young girla young girl Pozrieť video

Cvičenie

Napíšte do zošita, čo počujete. Každé spojenie vám prečítam 2-krát a na záver to celé ešte raz zopakujem v rýchlejšom tempe. Pustite si nasledujúce video:

Pozrieť video Zobraziť výsledky

Ukážte prstom na niečo a povedzte, čo to je

Kedy sa používajú ukazovacie zámená? Ako sa prekladajú do angličtiny? Ako na niečo ukázať a správne povedať, čo to je? Pustite si toto video a nájdete odpovede na tieto otázky.

Pozrieť video Zobraziť poznámky

 

Cvičenie

Odpovedajte na nasledujúce otázky celou vetou kladne aj záporne.(všetko si píšte do zošita) Použite všetky spôsoby, ako môžu odpovede vyzerať. (príklad: Is that a new car? – Yes, that is a new car./ Yes, that’s a new car. No, that isn’t a new car./ No, that is not a new car./ No, that’s not a new car.)

Zobraziť výsledky
1. Is that an old yacht? Yes, that is an old yacht. ( Yes, that’s an old yacht) No, that is not an old yacht. (No, that’s not an old yacht. No, that isn’t an old yacht.) Pozrieť video
2. Is this a good flat? Yes, this is a good film. No, this isn’t a good film.( No, this is not a good film.) Pozrieť video
3. Is that an orange house? Yes, that’s an orange house. (Yes, that is an orange house). No, that’s not an orange house. ( No, that is not an orange house. No, that isn’t an orange house) Pozrieť video
4. Is this an envelope? Yes, this is an envelope. No, this isn’t an envelope. (No, this is not an envelope.) Pozrieť video
5. Is that Martin? Yes, that’s Martin. (Yes, that is Martin.) No, that isn’t Martin. (No, that’s not Martin. No, that is not Martin.) Pozrieť video
6. Is this an easy lesson? Yes, this is an easy lesson. No, this isn’t an easy lesson. ( No, this is not an easy lesson.) Pozrieť video
7. Is that an expensive flat? Yes, that’s an expensive flat. (Yes, that is an expensive flat.) No, that isn’t an expensive flat. ( No, that is not an expensive flat. No, that’s not an expensive flat.) Pozrieť video
8. Is this an orange? Yes, this is an orange. No, this isn’t an orange. ( No, this is not an orange.) Pozrieť video
9. Is that a good car?Yes, that’s a good car. (Yes, thas is a good car.) No, that isn’t a good car. (No, that’s not a good car. No, that is not a good car.) Pozrieť video

Cvičenie

Najskôr prečítajte a potom preložte do slovenčiny nasledujúce vety.

Zobraziť výsledky
1. Is that a new car? Je tamto to nové auto? Pozrieť video
2. That is a new car. Tamto to je nové auto. Pozrieť video
3. This is a cheap envelope but that’s an expensive envelope. Toto je lacná obálka, ale tamto je drahá obálka. Pozrieť video
4. That’s a new car. Tamto to je nové auto. Pozrieť video
5. Is this a big house? Je toto veľký dom? Pozrieť video
6. This is not a big house. Toto nie je veľký dom. Pozrieť video
7. This is a yacht and that’s a car. Toto je jachta a tamto to je auto. Pozrieť video
8. This is an old flat. Toto je starý byt. Pozrieť video
9. Is this a good English lesson? Je toto dobrá hodina angličtiny? Pozrieť video
10. That’s a nice girl. Tamto to je dobré dievča. Pozrieť video
11. Is that an orange? Je tamto to pomaranč? Pozrieť video
12. That is an orange letter but this is a yellow letter. Tamto to je oranžový list ale toto je žltý list. Pozrieť video

Cvičenie

Preložte (a napíšte) nasledujúce vety do angličtiny.

Zobraziť výsledky
1. Toto je dom. This is a house. Pozrieť video
2. Tamto to nie je jachta. That isn’t a yacht. (That’s not a yacht. That is not a yacht.) Pozrieť video
3. Je toto nová jachta? Is this a new yacht? Pozrieť video
4. Toto je nová obálka. This is a new envelope. Pozrieť video
5. Toto nie je žlté auto. This is not a yellow car. (This isn’t a yellow car.) Pozrieť video
6. Tamto to je drahé auto, ale toto je lacná jachta. That’s an expensive car, but this is a cheap yacht. ( That is an expensive car, but this is a cheap yacht.) Pozrieť video
7. Tamto to nie je dom. That’s not a house. (That is not a house. That isn’t a house.) Pozrieť video
8. Je toto drahý byt?Is this an expensive flat? Pozrieť video

Cvičenie

Opravte chyby v nasledujdúcich vetách (ak vôbec nejaké chyby v nich nájdete) a napíšte ich do zošita.

Zobraziť výsledky
1. That is not house. That is not a house. Pozrieť video
2. This is an new yacht. This is a new yacht. Pozrieť video
3. That is an old flat? Is that an old flat? Pozrieť video
4. Is this a English lesson? Is this an English lesson? Pozrieť video
5. This’s not a good car. This isn’t a good car. (This is not a good car.) Pozrieť video
6. That’s not an old car. That’s not an old car. Pozrieť video
7. This is’nt an English lesson. This isn’t an English lesson. Pozrieť video
8. This is not a yellow yacht but this is a orange yacht. This is not a yellow yacht but this is an orange yacht. Pozrieť video
9. This is an boy and that’s a girl.This is a boy and that’s a girl. Pozrieť video

Cvičenie

Napíšte si do zošita, čo počujete. Každú vetu vám prečítam 2-krát, na konci vám to prečítam naraz celé a rýchlejšie.. Pustite si nasledujúce video:

Pozrieť video Zobraziť výsledky